Årsmöte 2020

Välkomna på Kungsbacka Radioamatörers årsmöte onsdagen den 4 mars 19:00 i klubblokalen, Onsala Hv-gård, Vässingsövägen 66, Onsala.  Direkt efter årsmötet hålles ett ordinarie månadsmöte.  

Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3.  Val av sekreterare för mötet
 4. Tillkännagivande av röstlängd
 5. Val av två personer, tillika rösträknare att justera dagens protokoll
 6. Fråga om dagordningens godkännande
 7. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 8. Årsberättelse
 9. Kassa- och revisionsberättelse
 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 11. Val av ordförande för ett år
 12. Val av två (en) styrelseledamöter för två år
 13. Val av en suppleant för ett år
 14. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år vardera
 15. Val av valberedning
 16. Inkomna motioner och styrelseförslag
 17. Mötets avslutande