17 juli 2024

Regler och villkor

Stadgar för Kungsbacka Radioamatörer

§ 1 ÄNDAMÅL
1. Att utgöra en sammanslutning för radiointresserade personer.
2. Att bland medlemmarna verka för utökade kunskaper inom amatörradioområdet och
därtill angränsande intresseområden.

§ 2 MEDLEMSKAP
Medlemskap kan erhållas av alla radiointresserade.

§ 3 STYRELSE
1. Styrelsen skall:
Aktivt verka för att ändamålen under paragraf 1 uppfylles.
Förvalta föreningens tillgångar och redovisa dessa inför årsmötet.
Föra protokoll över förhandlingarna vid varje sammanträde.
2. Styrelsen skall bestå av minst fem personer:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
2 Ledamöter
3. Därjämte en suppleant att inträda vid ordinarie ledamots frånvaro.
4. Ordförande väljes för ett år.
5. Styrelseledamöter väljes normalt för en tid av två år. Två (en) ledamöter skall väljas
vid varje ordinarie årsmöte och övriga kvarstår från föregående år. Ledamot kan
omväljas.
6. Suppleant till styrelsen väljes för en tid av ett år.
7. Ordföranden utses av årsmötet. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
§ 4 REVISION
1. Årsmötet skall välja en revisor och en revisorssupleant för vardera ett år.
2. Räkenskaper och övriga dokument över föreningens förvaltning under verksamhetsåret (1 jan – 31 dec) skall stå till revisorns förfogande senast den 31 jan året efter.

§ 5 ÅRSAVGIFT
1. Årsavgift bestämmes av årsmötet.
2. Årsavgift skall vara erlagd till föreningens konto före december månads utgång.
3. För nytillträdande medlem gäller: Full årsavgift erlägges om tillträdet sker före 1
oktober. Ingen årsavgift behöver erläggas om tillträdet sker efter 1 oktober.
4. Rösträtt vid årsmöte har den medlem som erlagt medlemsavgift för det verksamhetsår som årsmötet avser.

§ 6 SAMMANTRÄDEN
1. Ordinarie möte hålles som regel minst en gång i månaden.
2 Årsmöte hålles under mars månad på tid och plats som styrelsen
bestämmer.
3. Extra årsmöte kan hållas: Då minst fem medlemmar därom gjort framställning eller då
styrelsen finner det behövligt.
4. Kallelse till årsmöte och extra årsmöte sker per E-post eller på annat lämpligt sätt
minst 14 dagar före mötesdagen.
5. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och så ofta som ärenden därtill
föranleda.
6. För att styrelsen skall vara beslutsmässig måste minst tre ledamöter vara närvarande

§ 7 ÅRSMÖTET
1. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari. Motioner
och styrelseförslag skall delges medlemmarna per E-post eller på annat lämpligt
sätt i samband med kallelsen.
2. Vid årsmötet skall följande punkter ingå i dagordningen:
1 Mötet öppnas
2 Val av ordförande för mötet
3 Val av sekreterare för mötet
4 Tillkännagivande av röstlängd
5 Val av två personer, tillika rösträknare, att justera dagens protokoll
6 Fråga om dagordningens godkännande
7 Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
8 Årsberättelse
9 Kassa- och revisionsberättelse
10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
11 Beslut om budget för innevarande år och årsavgift för nästkommande år
12 Val av ordförande för ett år
13 Val av två (en) styrelseledamöter för två år
14 Val av en suppleant för ett år
15 Val av revisor och revisorssuppleant för ett år vardera
16 Val av valberedning
17 Inkomna motioner och styrelseförslag
18 Mötets avslutande

§ 8 TECKNINGSRÄTT
1. Föreningens firma tecknas av dess ordförande eller den som i hans ställe fungerar
som ordförande.
2. I kassaärenden tecknar dock kassören föreningens firma.

§ 9 BESLUT
1. Vid all omröstning gäller enkel majoritet.
2. Vid årsmöte och extra årsmöte måste minst en fjärdedel av medlemmarna vara
närvarande för att mötet skall vara beslutsmässigt.
3. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
4. Sluten omröstning skall användas då så begäres.
5. Fråga som icke tillfyllest klargöres i stadgarna avgöres av föreningens medlemmar
eller årsmöte.

§ 10 STADGEÄNDRING
Varje ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall, för att äga giltighet, beslutas vid
två på varandra följande sammanträden, varav ett skall vara årsmöte.

§ 11 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
1. Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas vid två på varandra följande
årsmöten.
2. Föreningens tillgångar skall vid upplösning tillfalla ändamål som överensstämmer
med föreningens ändamål och som beslutas vid sista årsmötet.

2023-03-01