16 april 2024

Kungsbacka Radioamatörers årsmöte

Kungsbacka Radioamatörers årsmöte sker

ONSDAGEN DEN 6 MARS 19.00

i klubblokalen, Vässingsövägen 66, Onsala.  Direkt efter årsmötet
har vi ett ordinarie månadsmöte med fika.

Den uppdaterade stadgeenliga dagordningen för årsmötet ser ut så här:

1    Mötet öppnas
2    Val av ordförande för mötet
3    Val av sekreterare för mötet
4    Tillkännagivande av röstlängd
5    Val av två personer, tillika rösträknare, att justera dagens protokoll
6    Fråga om dagordningens godkännande
7    Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
8    Årsberättelse
9    Kassa- och revisionsberättelse
10  Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
11  Beslut om budget för innevarande år och årsavgift för nästkommande år
12  Val av ordförande för ett år
13  Val av två (en) styrelseledamöter för två år
14  Val av en suppleant för ett år
15  Val av revisor och revisorssuppleant för ett år vardera
16  Val av valberedning
17  Inkomna motioner och styrelseförslag
18  Mötets avslutande

På månadsmötet kommer vi bland annat att ta upp frågan om eventuell loppis 2024,
deltagande i kommunens evenemang i samband med påsklovet, resa till SSA:s
möte i Karlsborg mm.

V Ä L K O M M E N  !

Bosse
SM6PID